نصب و راه اندازی انواع سیستم های ذخیره سازی اطلاعات
  • نصب و راه اندازی ذخیره سازی SAN Storage
  • نصب و راه اندازی ذخیره سازی نرم افزاری NAS Storage
  • نصب و راه اندازی سیتم مجازی سازی با VMWare
  • نصب و راه اندازی سیتم مجازی سازی با Hyper-v
  • نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان خودکار با VM backup

نصب و راه اندازی انواع سیستم های ذخیره سازی و مجازی سازی